Verkoopsvoorwaarden

Alle leveringen en/of diensten van Alfa WebHosting & development zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld én door Alfa WebHosting & development aanvaard worden.

 1. Aanvaarding van onze voorwaarden

  Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze opdrachtgevers, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze opdrachtgever. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.

 2. Opdrachtgever

  Als opdrachtgever wordt verstaan een natuurlijk persoon, al dan niet ten dienste van een bedrijf. Wanneer deze laatste in gebreke blijft, zal de persoon in kwestie de verantwoordelijkheid dragen. De opdrachtgever zal ten alle tijde zijn coördinaten [Naam, adres, postnummer, telefoon en eventueel E-Mail] op een correcte wijze meedelen. Na een verhuis of een telefonische aanpassing is de opdrachtgever ertoe gebonden Alfa WebHosting & development aangetekend op de hoogte te stellen van zijn nieuw adres. Verzuim daarvan wordt aanzien als betalingsonvermogen wat punt 13 als gevolg heeft.

 3. Prijs

  Behoudens bijzondere contractuële bepalingen worden onze prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Alle prijzen die op deze website te vinden zijn, zijn exclusief BTW. De vervoerkosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De eventuele leveringskosten zijn gefactureerd volgens de voorwaarden van het tarief die op het moment van de leveringsdatum van kracht zijn.

 4. Bestellingen

  Telefonische, mondelinge en schriftelijke bestellingen zijn geldig en bindend. Mocht de opdrachtgever na het plaatsen van de bestelling verhuizen en tevens verzuimen dit tijdig door te geven aan Alfa WebHosting & development waardoor de goederen en/of diensten verkeerd bezorgd worden en/of zoek raken dan is het risico steeds voor rekening van de opdrachtgever en dient onvoorwaardelijk de hoofdsom, inclusief BTW, zoals vermeld op de factuur te voldoen. Een annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig na aanvaarding van Alfa WebHosting & development, welke resulteert in een forfaitaire vergoeding gelijk aan 35% van de overeengekomen som tussen de opdrachtgever en Alfa WebHosting & development, mocht de schade groter zijn dan 35% kan de vergoeding aldus meer bedragen. Die vergoeding geldt als schadeloosstelling voor winstderving, vaste en variabele kosten en eventuele reeds doorgevoerde diensten. In geval van een voorschot wordt de vergoeding daarop aangerekend mits deze daartoe voldoende is.
  Domeinnamen worden aangegaan gedurende één jaar en worden stilzwijgend verlengd, tenzij de opdrachtgever dit aangetekend wenst op te zeggen en dit voor de registratiedatum van het domein, dit kan ten alle tijde gecheckt worden op www.dns.be.

 5. Voorschot

  Het voorschot door de opdrachtgever gestort, komt in mindering op de uiteindelijke factuurprijs, aanvaard door de opdrachtgever en maakt geen handgeld uit, waarvan het afstand doen de opdrachtgever zou toelaten van de bestelling af te zien.

 6. Verbintenissen

  Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en verkopers hebben geen recht om Alfa WebHosting & development te binden. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die het recht hebben om Alfa WebHosting & development te binden.

 7. Leveringstermijnen

  De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen, een verklaarbare vertraging in de levering, mag in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook. Er kunnen zich prijsverhogingen voordoen ons opgelegd door onze leveranciers en omstandigheden buiten onze wil, waardoor de levering onmogelijk wordt of duurder. We kennen ons het recht toe om partiële leveringen te verrichten die evenveel verschillende partiële verkopen instellen.

 8. Aanvaarding

  Onze goederen en/of diensten worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard bij vertrek. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadressseerde en/of opdrachtgever, zelfs in geval van verkoop of "franco"-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden. De opdrachtgever verbindt zich onze goederen en/of diensten te komen halen of te aanvaarden binnen de 5 dagen, volgende op de datum waarop we hem hebben laten weten dat zij ter zijn beschikking staan.

 9. Eigendomsoverdracht

  Alfa WebHosting & development behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen en/of diensten tot op de volledige betaling van de factuurprijs, de belastingen en de bijhorigheden, zelfs indien de goederen en/of diensten verwerkt zijn. De opdrachtgever verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De opdrachtgever laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen en/of diensten.

  Domeinnamen worden vastegeld op naam van de opdrachtgever. Webhosting, diensten van derden [third party service] zoals e-mail hosting, nieuwsbriefsystemen, zijn altijd in opdracht van Alfa WebHosting & development.
  Wanneer domeinnamen worden getransfereerd naar een andere registrar, vervallen alle diensten onmiddellijk. Opdrachtgever/klant dient zelf in te staan voor back-ups en kan na de transfer van een domein in geen enkel geval aanspraak maken op een back-up door Alfa WebHosting & development of voor de verdere dienst van deze aanbieder.

 10. Eigenschappen van software

  De aangeboden software blijft uitsluitend eigendom van Alfa WebHosting & development, met uitzondering van de delen die vallen onder de GPL Licentie. Een gebruikerslicentie wordt toegestaan. De gebruiker zal het onder geen enkele vorm mogen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bewarende noch ten kosteloze titel.

 11. Intellectuele Eigendommen

  Alle goederen en/of diensten vallen onder "DIGITAL MILLENIUM COPYRIGHT ACT", alsook alle code, grafische vormgevingen mogen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van Alfa WebHosting & development overgenomen en/of doorverkocht worden. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot haar website(s) berusten uitsluitend bij Alfa WebHosting & development. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in België of elders, die in verband staan met haar website(s) en Alfa WebHosting & development in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow, expertise en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen, reverse-engineeren of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Alfa WebHosting & development. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom, behoudt Alfa WebHosting & development zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

 12. Klachten

  Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen en/of diensten dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens dit termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen en/of diensten zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.

 13. Gebrek aan betaling

  Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot konkordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de opdrachtgever zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de opdrachtgever aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen en/of diensten niet rechtvaardigen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkstelling van de geleverde goederen en/of diensten. Wanneer het gekende facturatie-adres niet meer klopt, zal de opdrachtgever per E-Mail een betaalherinnering ontvangen. Als hierop geen betaling volgt of het opgegeven E-Mail adres niet of niet langer actief is, dan zal nogmaals een herinnering per post worden verstuurd naar het laatst gekende facturatie-adres. Hiervoor worden dan de extra kosten van € 12,50 per factuur, per aanmaning voor administratie- en verzendkosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft wordt de opdracht aan ons incassobureau uitbesteed. Deze zal een poging ondernemen om de opdrachtgever met alle mogelijke middelen te contacteren om alsnog de factuur te voldoen. Hiervoor worden nogmaals de kosten van € 12,50 per factuur in rekening gebracht voor de opdrachtgever. Als ook op de laatste herinnering geen betaling volgt zal een incasso-procedure worden gestart. Bij het starten van een incasso-procedure wordt door Alfa WebHosting & development een vast bedrag van € 25,00 per factuur in rekening gebracht voor administatie- en dossierkosten verhoogt met 10% van het factuurbedrag. Hiernaast word ook een bedrag van 15% [excl btw] buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 55,00 [excl btw] in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever na een incasso-procedure nog steeds wijgeren om te zijn verschuldigde bedrag te voldoen zal een juridische procedure tegen de betreffende opdrachtgever worden gestart. Intresten, werkdanige kosten, inningskosten en gerechtskosten komen ten alle tijden voor 100% voor rekening van de opdrachtgever, dan geldt punt nr. 13.

 14. Betalingsvoorwaarden

  Onze facturen zijn betaalbaar in Aalter, contant en zonder disconto, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest ten belope van 16% per jaar verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 20% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan € 125 kan bedragen, door het enkele feit van het vervallen der facturen. Huidige clausule belet geenszins de onmiddellijke opeisbaarheid van de schuld.

 15. Solidariteit

  Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

 16. Geschillenregeling

  Ieder geschil met betrekking op een huidige bestelling met de daaruit vloeiende verbintenis, zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. In geval van betwisting om welke reden ook, zijn de enige erkende en door beide partijen aanvaarde jurisdicties, deze van de Rechtbanken van het arrondissement Gent te België.